Науково-дослідна робота  важлива складова діяльності кафедри.

Наукові досягнення професорсько-викладацького персоналу знайшли своє закріплення та впровадження не тільки у монографіях, навчально-методичних посібниках, а і в науково-дослідних розробках.

Кафедра управління персоналом та економіки праці є сектором науково-дослідної роботи економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Важливою метою діяльності кафедри є організація наукових досліджень проблем реалізації соціально-трудових відносин в Україні за сучасних викликів економіки та впровадження результатів таких досліджень у навчальний процес, а також у практику діяльності державних інституцій та суб’єктів господарювання.

Детальніше про наукову роботу…

Наукова діяльність  Стрельбіцького П.А.

Працює над індивідуальною та колективною темами наукового дослідження. Згідно цієї тематики опубліковано низку наукових статей у фахових виданнях та інших наукових виданнях в Україні та за кордоном, серед них: «Діагностика регіональних тенденцій формування та розвитку трудових ресурсів» (2011 р.), «Эффективность производства сахарной свеклы в Республике Молдова и Хмельницкой области Украины: сравнительный анализ» (2013р.), «Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні» (2014р.) «Світовий досвід мотивації праці та можливість його впровадження в Україні» (2015р.), «Персонал агропромислових формувань і особливості його формування та використання» (2016р.), «Проблеми формування трудового потенціалу регіону» (2017р.) та ін.). У його науковому доробку  розділ у колективній монографії «Соціально-економічний розвиток Хмельниччини в умовах трансформаційної економіки» (2011р.). . Стрельбюіцький П.А. є  членом редакційної колегії збірника наукових праць: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки та   Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів.

Всі науково-дослідні роботи, що проводились на випусковій кафедрі, можна згрупувати за напрямами наукових досліджень, серед яких можна виокремити такі:

№ з/п Теми науково-дослідної роботи Виконавці Період роботи
1. Управління трудовим потенціалом України за сучасних умов Андрейцева І.А., к.е.н., доцент з 2012р.
2. Формування професійної компетентності студентів у процесі підготовки до викладання економіки у загальноосвітніх навчальних закладах Олійник Н.Ю., к.п.н., доцент з 2012р.
3. Формування та розвиток соціальної інфраструктури сільських територій в Україні Рарок Л.А., к.е.н., асистент з 2011р.
4. Менеджмент малих підприємств: проблеми і перспективи Рарок О.В., к.е.н., ст.. викладач з 2010р.
5. Трансформація соціально-трудових відносин у сучасному суспільстві Стрельбіцький П.А., к.е.н., доцент з 2006р.

 

6. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу Семендяк В.М., к.е.н., асистент з 2016р.

 

7. Розвиток соціально-трудових відносин в сучасній економіці України Андрейцева І.А., к.е.н., доцент

Стрельбіцький П.А., к.е.н., доцент

Олійник Н.Ю., к.п.н., доцент

Рарок Л.А., к.е.н., асистент

Рарок О.В., к.е.н., ст.. викладач

Семендяк В.М., к.е.н., асистент

з 2007р.

 

 

На сьогодні на базі кафедри виконується колективна науково-дослідна робота за темою «Розвиток соціально-трудових відносин у сучасній економіці України».

Поряд із проведенням досліджень за колективною тематикою, фахівці кафедри активно працюють над індивідуальними науково-дослідними темами.

Ними опубліковано монографії, в яких запропоновано нові методичні підходи щодо дослідження формування  й розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, використання мережевої моделі для координації діяльності малих підприємств; у низці наукових статей науково-педагогічних працівників  знайшли віддзеркалення результати плідної наукової праці колективу кафедри.

Фахівці кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, «круглих столах» національного та міжнародного рівнів, що проводяться за їх ініціативою як на економічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, так і в інших навчальних закладах України та за кордоном.

Впродовж 2014-2015 року викладачами кафедри захищено кандидатські дисертації:

1) Рарок О.В. на тему: «Розвиток малого підприємництва на селі», спеціальність: 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

2) Рарок Л.А. на тему: «Формування та розвиток соціальної інфраструктури сільських територій» спеціальність: 08.00.07 − демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

3) Семендяк В.М. на тему: «Організаційно-економічний механізм вексельних розрахунків у сільському господарстві», спеціальність: 08.00.03 − економіка та управління національним господарством.

Колектив кафедри управління персоналом та економіки праці тісно співпрацює з вищими начальними закладами України, зокрема:

договір про науково-практичне співробітництво із факультетом управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

договір про професійне співробітництво із Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України;

договір про науково-практичне співробітництво із кафедрою управління персоналом і економіки праці Житомирського державного технологічного університету;

договір про творчу співдружність із кафедрою управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету.