Рарок Лілія Анатоліївна

Посада асистент кафедри управління персоналом та економіки праці

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Освіта

Подільський державний аграрно-технічний університет, 2008 р.н.спеціальність 8.050201«Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з менеджменту організаці

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність

08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Тема

Формування та розвиток соціальної інфраструктури сільських територій

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор Рябоконь Василь Петрович,

член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації

спеціалізована вчена рада К 29.051.14

в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля

Професійна діяльність

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний
працівник (у 2017-2018 н.р.):

Організація праці

Організація праці менеджера

Нормування праці

Управління виробничими групами

Демографія

Корпоративна культура

Мотивування персоналу

Мотивація персоналу

Людський розвиток

Статистика праці

 

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2019-2020 н.р.):

Міжнародний менеджмент;

Нормування праці;

Інформаційні системи і ресурси в управлінні персоналом та економіці праці;

Кадровий менеджмент;

Людський розвиток;

Організація праці менеджера;

Корпоративна культура;

Мотивування персоналу;

Організація праці.