Андрейцева Ірина Анатоліївна

Посада доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Вчене звання доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

Біографія українка, народилася 01 квітня 1969 р. в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. У 1992 році закінчила з відзнакою економічний факультет Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту і отримала спеціальність економіста-організатора. Науковий ступінь кандидата економічних наук отримала у 2006 році. Звання доцента отримала у 2008 р. З 2003 року працює на основній роботі в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, нині на посаді доцента кафедри управління персоналом та економіки праці. Основні напрями викладацької та наукової діяльності – бухгалтерський облік, аудит, економіка праці та соціально-трудові відносини, управління трудовим потенціалом, технології управління персоналом, людський розвиток.

Освіта: 1. Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, 1992, спеціальність «Економіка і організація сільського господарства», кваліфікація  економіст-організатор

  1. Фінансово-правовий коледж Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка, 2005, спеціальність Право, кваліфікація бакалавр права

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Тема: Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Коблянська Олена Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка доцент кафедри обліку та аудиту

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, м. Київ

                                                     

Професійна діяльність

Доцент Андрейцева І.А. виконує обов’язки голови науково-методичної ради факультету, координує методичну роботу викладачів. Відповідає за наукову-дослідну роботу кафедри, член ради факультету, куратор академгрупи, очолює студентський науковий гурток «Управління трудовим потенціалом України за сучасних умов». Проводить активну наукову-дослідну та виховну роботу. Результатом власної наукової діяльності є публікація  наукових статей, монографій та розробка навчальних, навчально-методичних посібників. Дбає про підготовку висококваліфікованих фахівців-управлінців. Неодноразово була членом і головою ЕК, керує написанням магістерських робіт.

Навчальні дисципліни, що викладаються науково-педагогічним працівником (у 2018-2019 н.р.): бухгалтерський облік, аудит персоналу, економіка праці та соціально-трудові відносини, управління трудовим потенціалом, технології управління персоналом, облік і аналіз персоналу.

 

Наукова діяльність

З 2003 року працює на економічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кандидат економічних наук з 2006 року.  Вчене звання доцента присвоєно 23.12.2008 році. Тема дисертації: «Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів».

Основні напрями наукової, педагогічної діяльності за час роботи в університеті: бухгалтерський облік, управління трудовим потенціалом, соціально-трудові відносини у соціальній сфері, аудит персоналу, технології управління персоналом, облік і аналіз персоналу.

Автор близько 70 наукових та навчально-методичних публікацій. Працюючи на кафедрі управління персоналом та економіки праці з моменту її створення, Ірина Анатоліївна читала лекції та проводила практичні заняття на третьому, четвертому, п’ятому, шостому  курсах денної та заочної форми навчання з основних курсів.

Протягом останніх років проводила дослідження «Управління трудовим потенціалом України за сучасних умов», які апробовані на багатьох національних та міжнародних науково-практичних конференціях. В рамках дослідження опубліковано низку статей у наукових журналах та фахових збірниках, зокрема: «Особливості оцінки ефективності інвестицій у персонал підприємства» (Кам’янець-Подільський, 2012), «Трудовий потенціал: підходи до визначення і сучасного виміру» (Тернопіль, 2012), «Проблеми формування інтелектуального капіталу українського суспільства» (Кам’янець-Подільський, 2013), «Людський розвиток: регіональний аспект» (Кам’янець-Подільський, 2014), «Формування та використання трудового потенціалу: теоретичні аспекти» (Київ, 2014), «Харизма та харизматичне лідерство в управління трудовим потенціалом суспільства» (Кам’янець-Подільський, 2015), «Ефективність оцінювання персоналу: сутність та методика розрахунку» (Кам’янець-Подільський, 2016), «labour market in Ukraine: educational and professional aspects» (Republica Moldova, 2016), «Механізм стратегічного управління кадровим потенціалом підприємства» (Кам’янець-Подільський, 2017), «Якість робочої сили: теоретичні та методичні аспекти» (Кам’янець-Подільський, 2018), «Тренінг як засіб діагностики стану соціально-психологічного клімату трудового колективу» (Кам’янець-Подільський, 2019).

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2019-2020 н.р.):

Упрравління трудовим потенціалом;

Технологія управління персоналом;

Економіка праці і соціально-трудові відносини;

Кадрова політика.

 Список наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані

І Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1 Оборотні активи як об’єкт бухгалтерського обліку і економічного аналізу Стаття Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. 2003. № 1. С.230-234

Фахове видання

2 Теоретичні основи класифікації оборотних активів в умовах стандартизації обліку в Україні Стаття Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. 2003. № 5. С.310-315

Фахове видання

3 Методичні аспекти бухгалтерського обліку оборотних активів Стаття Збірнику наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії. Вип. 12 . Т. 2 . Кам’янець-Подільський, 2004. С.208-210

Фахове видання

4 Особливості методики оцінки оборотних активів на виробничих підприємствах Стаття Бухгалтерський облік і аудит. 2004. № 9. С. 13-18

м

5 Нормативне регулювання бухгалтерського обліку оборотних активів Стаття Бухгалтерський облік і аудит. 2005. № 2. С. 30-35

Фахове видання

6 Проблемні аспекти гармонізації бухгалтерського обліку оборотних активів до вимог міжнародних стандартів Стаття Бухгалтерський облік і аудит. 2005. – № 4. С.36-43

Фахове видання

7 Нормативно-правові аспекти бухгалтерського обліку оборотних активів Стаття Конкуренція. 2005. № 4. С.33-37

Фахове видання

8 Методичні аспекти аудиту використання оборотних активів на виробничих підприємствах Стаття Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. Вип.206 .

видання Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.С.971-978

Фахове видання

9 Особливості методології проведення аналізу ефективності оборотних активів Стаття Віснику Криворізького економічного інституту Київського НЕУ. 2005. № 4 С.30-36

Фахове видання

10 Особливості методології проведення аналізу оборотних активів Стаття Збірнику наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії. Вип.1З .Т. 2 . Кам’янець-Подільський, 2005. С.317-321

Фахове видання

11 Нормативно-правові аспекти бухгалтерського обліку оборотних активів Тези Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2005”.- Т. 83.Облік і аудит. Дніпропетровськ: Наука і освіта,2005.С. 8-10
12 Правове         регулювання бухгалтерського обліку оборотних активів Стаття Наукові праці Кам’янець Подільського державного університету. Вип.3. Т.1. Кам’янець-Подільський, 2004. С. 136-141

ІІ Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

13 Особливості застосування аналітичних процедур в процесі аудиту оборотних активів Стаття 36. наук, праць Подільської державної аграрно-технічної університету. Вип.. 15. Т. 2 .Кам’янець-Подільський, 2007. С. 222-224

Фахове видання

14 Теоретико-методологічні засади класифікації оборотних активів Стаття 36. наук, праць Подільської державної аграрно-технічної університету. Вип.. 15. Кам’янець-Подільський, 2007. С. 273-276

Фахове видання

15 Проблемні аспекти методики розрахунку суми збитків при нестачі запасів Стаття 36. наук, праць інституту бізнесу і фінансів, кафедра фінансів і кредиту. Вип.. 15. Кам’янець-Подільський, 2007. С. 499-504

Фахове видання

16 Проблемні аспекти методики оцінки оборотних активів Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. Кам’янець-Подільський, 2007. С. 13-14
17 Проблемні аспекти обліку поточної дебіторської заборгованості Стаття 36. наук, праць викладачів та аспірантів Кам’янець-Подільський державного університету. Вип.. 2. Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. С. 108-111
18 Проблемні аспекти методики обліку капітальних інвестицій Стаття 36. наук, праць Подільської державної аграрно-технічної університету. Вип.. 16. Т. З . Кам’янець-Подільський, 2008. С.466- 468

Фахове видання

19 Сутність і економічний зміст інвестицій Стаття Вісник Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип.1: Економічні науки. Кам’янець-Подільський, 2008. С. 77-80
20 Особливості визначення суттєвості в процесі аудиту оборотних активів. України в XXI столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку Стаття Зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2008. С. 251-255
21 Особливості формування показників форми 3 «Звіт про рух грошових коштів» Стаття Соціально-економічний розвиток України в XXI столітті: проблеми, пріоритети і перспективи. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки за матеріалами 2 міжнародної науково-практичної конференції 23-24 квітня 2009. Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д.Г., 2009.С. 290-293
22 Особливості здійснення аудиторської вибірки Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2008.Вип.7. Т.5. С. 3-4
23 Особливості застосування факторингу в Україні Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів: вип.. 8 у 5 т.. Кам’янець-Подільський: КПДУ, 2009. Т. 5. С.3-4
24 Історична аспекти виникнення дебіторської заборгованості Стаття Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: 36. наук, праць. Вип.. 4(18): Економічні науки. Чернівці, 2009. С.361-363

Фахове видання

25 Особливості обліку сумнівної дебіторської заборгованості Стаття Вісник Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип.2: Економічні науки. Кам’янець-Подільський: КПНУ, редакційно-видавничий відділ, 2009. С. 105-108
26 Еволюція розвитку економічної категорії „маркетинг” Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський,КПНУ, редакційно-видавничий відділ, 2009. Вип. 1. С. 207-209
27 Проблемні аспекти нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 9. У 5-ти томах. Кам’янець-Подільський: КПНУ імені І.Огієнка, 2010.  Т.2. С.121-123
28 Проблемні аспекти суттєвості інформації в обліковій та аудиторській практиці Стаття Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в XXI столітті: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки (за матеріалами III міжнародної науково-практичної конференції). Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2010. С.345-349
29 Методичні аспекти вибору аудиторського висновку Стаття Інноваційна економіка.№ 4. 2010. С.36-40

Фахове видання

30 Проблемні аспекти обліку факторингових операцій Стаття Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 3. КПНУ імені І.Огієнка, редакційно-видавничий відділ 2010. С.82-85
31 Теоретичні аспекти оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 10. У 5-ти томах. Кам’янець-Подільський: КПНУ імені І.Огієнка, 2011.  Т.1. С. 118-120
32 Якість аудиторських послуг: теоретико-правовий аспект Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 4. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. С.290-296
33 Проблемні аспекти прямого оподаткування за умов прийняття Податкового кодексу України Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 5. КПНУ імені І.Огієнка, редакційно-видавничий відділ 2011. С. 50-55
34 Трудовий потенціал: підходи до визначення і сучасного виміру Стаття Інноваційна економіка. – 2012. – № 9 (35). – С.182-185

Фахове видання

35 Особливості економічної оцінки ефективності інвестицій в персонал підприємства Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 11. У 5-ти томах. Кам’янець-Подільський: КПНУ імені І.Огієнка, 2012. Т.1. С.100-101
36 Формування показників фінансової звітності згідно МСФЗ Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 6. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2012. С.273- 279
37 Проблеми формування інтелектуального капіталу українського суспільства Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету науки. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ,  2013. – Вип. 7. – С.111-116
38 Аудиторські процедури як методичний прийом аудиту Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: Абетка,  2013.– Вип. 8. – С.200-203
39 Оцінка податкової системи України та її структура Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів:  вип. 12, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ,  2013. – Т.1. – С. 76-77
40 Формування та використання трудового потенціалу: теоретичні аспекти Стаття Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр../[голова редкол.А.М. Колот]. – Київ: КНЕУ імені Вадима Гетьмана,  2014. – №1(7). – С. 152-158

Фахове видання

41 Аудиторський висновок: методичні аспекти Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету науки. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.,  2014. – Вип. 9. – С.119-123
42 Людський розвиток: регіональний аспект Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів:  вип. 13, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ,  2014. – С. 196
43 Харизма та харизматичне лідерство в управління трудовим потенціалом суспільства Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету науки. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.,  2015. – Вип. 10. – С.262-265
44 Інвестиційно-інноваційна діяльність як об’єкт податкового регулювання Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів:  у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 1. – С.58-59
45 Ефективність оцінювання персоналу: сутність та методика розрахунку Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006,  2016. – Вип. 11. – С.214-219
46 labour market in Ukraine: educational and professional aspects Стаття (2016), The Scientific Journal of Cahul “Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University (semestrial edition) Economic Studies series, no. 2, pp. 150-160

Закордонне видання

47 Формування облікової політики підприємства: українська практика та перспективи вдосконалення Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Економічні науки. Вип. 12, у 2 т./ за ред. Ящишиної І.В. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006,  2017. – Т. 1. – С.174-180
48 Механізм стратегічного управління кадровим потенціалом підприємства Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів:  у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 1. – С.63-64
49 Трудовий потенціал регіону: формування та використання Монографія Соціально-трудова сфера Хмельниччини: стан тенденції розвитку: кол. монографія/ за ред к.ек.н., доц.. П.А. Стрельбіцького. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. – С.51-109
51 Облік дебіторської заборгованості: практичні аспекти Стаття Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту. Економічні науки. Вип. 13/ за ред. Ящишиної І.В. Кам’янець-Подільський: Медобори–2006,  2018. – С.202-208.
52 Якість робочої сили: теоретичні та методичні аспекти Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім.. Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2018. – Вип. 17. –  Т. 1. – С. 69-70.
53 Стратегічний підхід в управління кадровим потенціалом підприємства Стаття Зб. мат. IX міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 13 жовтня 2018 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. – Вип. 9. – С. 118-122.
54 Регіональні особливості трудового потенціалу Хмельниччини Монографія Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання: колективна монографія / за ред. проф. І.В. Ящишиної. в 2 т. – Т.1. –Кам’янець-Подільський: МЕДОБОРИ-2006, 2018. – С.204-222.
55 Тренінг як засіб діагностики стану соціально-психологічного клімату трудового колективу Стаття Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту. Економічні науки. Вип. 14/ за ред. Ящишиної І.В. Кам’янець-Подільський: Аксіома,  2019. – С.310-318.

ІІІ Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

56 Інвестування. Навчально-методичний посібник з інвестування для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво» Навч.-метод. посібник Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.,  2007. – 56с.

 

57 Інвестування. Навчально-методичний посібник з інвестування для студентів заочної форми навчання напряму 0305 «Економіка і підприємництво» Навч.-метод. посібник Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.,  2007. – 60с.

 

58 Бухгалтерський облік. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво» Навч.-метод. посібник Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.,  2007. – 68с.

 

59 Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з бухгалтерського обліку для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво» Метод.

вказівки

Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.,  2007. –56с.

 

60 Технології управління персоналом:навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» Навч.-метод. посібник Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – 164 с.
61 Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» Навч.-метод. посібник Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015.– 232 с.
62 Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи  для студ. економічних спеціальностей Метод.

рекомендації

 Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка. – 2016. – 21 с.
63 Комплексний державний екзамен за фахом: метод. вказ. для студ. зі спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіки праці» Метод. вказівки Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка. – 2016. – 30 с.
64 Аудит персоналу: навч. посіб. Навч. посібник Кам’янець-Подільський, 2018. –170с.
65 Облік і аналіз персоналу: навч. посіб. Навч. посібник Кам’янець-Подільський, 2018. –110с.