Історія кафедри

Кам’янець-Подільський державний український університет було відкрито 22 жовтня 1918 р., як важливий осередок національного відродження, що започаткував розвиток економічної науки в Україні, зокрема й на Поділлі.

Кафедру економіки засновано практично одночасно з університетом, назва її час від часу змінювалася. Кафедра економіки, заснована в університеті 1919 року, час від часу змінювала свою назву. У різні періоди вона була «кафедрою економіки», «кафедрою марксизму-ленінізму», «кафедрою історії КПРС і політекономії», «кафедрою економічної теорії і політ історії», «кафедрою економічної теорії і політології», «кафедрою економічних дисциплін і політології», «кафедрою економічних дисциплін». У 20–80-ті роки ХХ сторіччя у Кам’янець-Подільському ВНЗ студенти усіх спеціальностей вивчали політичну економію, але вона була досить заполітизованою.

Становлення економічного факультету відбувалося поступово. Так, 1997 р. на кафедрі економічних дисциплін і політології було започатковано спеціалізацію «Основи економіки» на спеціальності «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика» на фізи­ко-мате­матичному факультеті. Науково-педагогічних працівників на кафед­рі еконо­мічної теорії і політології було небагато. Справа ускладнювалася ще й тим, що, по-перше, спеціальності мали не педагогічне спрямуван­ня, а по-друге, на економічний блок спеціальностей напряму 0501 «Економіка і підприєм­ництво» ще тільки розроблявся Галузевий стандарт вищої освіти Міністерства освіти і науки України, що складався з освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної харак­теристики.

Важливо зазначити, що створення Кам’янець-Подільського державного університету надало подальшого розвитку структури університету та збільшення обсягів якісних освітніх послуг. Вивчення ринку праці регіону та аналіз його кадрових потреб виявив перспективу зацікавленість економіки регіону у фахівцях з менеджменту трудових ресурсів, тому було ліцензовано третю економічну спеціальність в університеті – управління персоналом та економіка праці. Рішенням ДАК України (протокол № 60 від 21.04.2006 р.) університету надано право здійснювати освітню діяльність з підготовки бакалаврів з управління персоналом. Кафедра управління персоналом і економіки праці створена наказом ректора Кам’янець – Подільського державного університету № 262 від 30.08.06 р. «Про реорганізацію природничо-економічного факультету».

Новоутворену кафедру управління персоналом та економіки праці очолив кандидат економічних наук, доцент Петро Аполлонович Стрельбіцький. На цій кафедрі також працювали доценти І. А. Андрейцева, І. А. Бурлакова, старший викладач Н. Ю. Олійник, асистент Л. П. Дитко, а також сумісниками кафедри були доктор економічних дисциплін, професор І. І. Лотоцький, кандидати економічних наук А. В. Фурса, Л. М. Краснолуцька, О. В. Мельничук, Ю. А. Пастух. Викладачі забезпечували викладання фахових дисциплін кафедри та дисциплін загальноекономічної підготовки.  Також надалі проводиться навчання студентів з психолого-педагогічної підготовки, з правом викладання економічних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. До кола інтересів кафедри входять проблеми формування ринку праці регіону, розвиток людського капіталу, вдосконалення організаційних форм страхування, особливостей фінансів підприємств різних форм власності.

З метою приведення у відповідність до змісту діяльності назву кафедри управління персоналом і економіки праці було перейменовано на кафедру управління персоналом і туризму (наказ № 6-ОД від 25.09.2009 року). Так як ліцензовано новий напрям підготовки 6.140103 Туризм, що надало змогу розширити діяльність працівників кафедри. Викладачі забезпечували вивчення дисциплін на всіх спеціальностях економічного, окремих дисциплін фізико-математичного  факультету та факультету психології. Навчальний процес проводився з урахуванням  вимог до сучасного фахівця, який має працювати в умовах ринкової економіки.

Склад кафедри налічував 21 викладача. З них: 7 – на постійній основі (к.е.н., доцент Стрельбіцький П. А., к.е.н., доцент Андрейцева І. А., к.е.н., доцент  Михайлик А. Я., ст. викладач Олійник Н. Ю., асистент Казимір Д. С., асистент Дитко Л. П., асистент Кузовенкова Н. В.), 14 членів кафедри – за сумісництвом (д.е.н., професор Лотоцький І. І., к.е.н., доцент Лаврук О. С., к.п.н., доцент Дуткевич Т. В., к.е.н., доцент Краснолуцька  Л. М., к.е.н., ст. викладач Пастух Ю. А., к. філос. наук, доцент Городецький О. О. та інші). Кафедра долучалася до організаційної, наукової та виховної роботи, яку проводив деканат факультету упродовж навчального року з метою забезпечення підготовки бакалаврів та спеціалістів, проведення навчальних, виробничих і педагогічних практик, здійснення поточної та підсумкової атестацій.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти є удосконалення змісту і форм організації навчально-виховного процесу, створення освітніх послуг та його науково-методичне забезпечення, підготовка нового покоління фахівців, підвищення загальної культури, професійної кваліфікації та їх соціального статусу. На кафедрі велика увага приділяється підвищенню рівня педагогічної майстерності та наукової кваліфікації викладачів. З цією метою організована робота навчально-методичного та науково-методичного семінарів, на яких розглядаються сучасні проблеми методики викладання дисциплін, методології наукових досліджень та шляхи їх розв’язання. Регулярно аналізується навчально-методична забезпеченість дисциплін та укомплектованість професорсько-викладацького складу кафедри.

Варто зазначити, що в 2013 році концепція освітньої діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з підготовки фахівців галузі знань 1401 Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа за результатами моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг погоджена з головою Хмельницької обласної держадміністрації. Відповідно кафедрою було ліцензовано зазначений напрям підготовки та здійснено набір студентів відповідної галузі на наступний навчальний рік. З часом зазначені спеціальності було відокремлено і створено іншу кафедру.

Наприкінці цього ж року було ліцензовано спеціальність 8.030503 «Управління персоналом та економіки праці» обсягом 15 студентів денної форми навчання в магістратурі. При цьому, знову відбулися реорганізаційні зміни кафедри. Зміст діяльності кафедри вимагав зміну назви, тому було перейменовано на кафедру управління персоналом та економіки праці. Відповідно на кафедрі працювало 12 науково-педагогічних працівників, з  них: 7 – на постійній основі (д.е.н., професор Лотоцький І. І.,  к.е.н., доцент Стрельбіцький П. А., к.е.н., доцент Андрейцева І. А., к.пед.н., доцент Олійник Н. Ю.,  к.е.н., асистент Кузовенкова Н. В., асистент Рарок О. В., ассистент Стрельбіцька О. П.), 3 члени кафедри – за зовнішнім сумісництвом.

Кардинальні зміни в економіці України, що пов’язані з переходом до ринкових відносин, потребують принципово нових методів управління, використання сучасного управлінської інструментарію, а відповідно і керівників із зовсім іншими професійними якостями та світоглядом.  Управління – це процес активного впливу керівника на організацію з метою найбільш вигідного пристосування її до умов соціально-економічного середовища. Практична діяльність менеджера поєднує науку і мистецтво управління. Це відображається в умінні керівника раціонально застосовувати у господарській діяльності свої знання, досвід, логічне мислення, професійну інтуїцію, неформальні методи управління, а також формальні методи, що базуються на використанні різноманітної інформації. Тому кафедра управління персоналом та економіки праці з 2016-2017 н.р. проводить навчання студентів за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент для здобуття освітнього ступеня бакалавр, а також навчання студентів на здобуття освітнього ступеня магістр 073 Менеджмент.

З 1 вересня 2020 року було змінено назву Кафедри Управління персоналом та економіки праці на Кафедру Менеджменту.

На сьогодні викладацький склад кафедри налічує 7 наукових працівників. Завідувач кафедри – к.е.н., доцент Лисак В.Ю., к.е.н., доцент Стрельбіцький П.А., к.е.н., доцент Андрейцева І. А., к.п.н., доцент Олійник Н. Ю., ст. викладач Рарок О. В., к.е.н., ст. викл. Семендяк В. М., к.е.н., асистент Рарок Л. А., а також внутрішні сумісники д. н. з держ. управління, к.е.н., доцент Матвейчук Л. О. На кафедрі Менеджменту робота виконується за такими основними напрямками:

  • організація та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
  • впровадження сучасних технологій навчання;
  • навчально-методичне забезпечення навчального процесу;
  • формування контингенту студентів;
  • якість підготовки та використання випускників;
  • організація практик студентів і контроль за її проведенням;
  • контроль за навчальним процесом;
  • науково-дослідна робота та міжнародні зв’язки та інші.

У зв’язку з реорганізацією КПНУ ім. І. Огієнка створено новий природничо-економічний факультет (04.01.2021). Також на сьогодення змінено склад науково-педагогічних працівників кафедри: Завідувач кафедри – к.е.н., доцент Лисак В.Ю., к.е.н., доцент Андрейцева І. А., к.п.н., доцент Олійник Н. Ю., к.е.н., доцент Лаврук О.С., к.е.н. ст. викл. Семендяк В. М., а також внутрішні сумісники д. н. з держ. управління, к.е.н., доцент Матвейчук Л. О.