Напрямки наукової роботи кафедри

Науково-дослідна робота − важлива складова діяльності кафедри.

Наукові досягнення професорсько-викладацького персоналу знайшли своє закріплення та впровадження не тільки у монографіях, навчально-методичних посібниках, а і в науково-дослідних розробках.

Кафедра менеджменту є сектором науково-дослідної роботи частини природничо-економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Важливою метою діяльності кафедри є організація наукових досліджень проблем реалізації соціально-трудових відносин в Україні за сучасних викликів економіки та впровадження результатів таких досліджень у навчальний процес, а також у практику діяльності державних інституцій та суб’єктів господарювання.

Всі науково-дослідні роботи, що проводились на випусковій кафедрі, можна згрупувати за напрямами наукових досліджень, серед яких можна виокремити такі:

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБІТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

№п/п Назва теми Завдання дослідження Виконавці
1. Управління трудовим потенціалом України за сучасних умов -удосконалити  методику оцінювання трудового потенціалу;

-провести SWOT-аналіз трудового потенціалу.

Андрейцева І.А.
2. Асиметрія розвитку людського капіталу в Україні -дослідити причини асиметрії людського капіталу в сучасних умовах;

-розробка заходів щодо подолання диспропорцій людського капіталу

Лисак В.Ю.
3. Формування у майбутніх менеджерів організаційної поведінки та комунікативної взаємодії в управлінні організацією. –  проаналізувати мотиваційний механізм задля розвитку динамічних процесів в трудовому колективі під впливом влади;

–  дослідити стратегії  конструктивного вирішення конфліктів і подолання конфліктних ситуацій необхідні управлінцям

Олійник Н.Ю.
4. Формування та використання управлінського персоналу за сучасних кризових  умов –  провести аналіз управлінського потенціалу за кризових умов;

–  дослідити стратегії формування і використання персоналу та шляхи подолання кризових явищ

Семендяк В.М.
5. Управління трудовим потенціалом України за сучасних умов –  дослідити передумови формування управлнського впливу на трудову поведінку персоналу

–  запропонувати методичні засади активізації трудової поведінки персоналу

Лаврук О.С.

 

Докладніше про наукову діяльність викладачів:

На сьогодні на базі кафедри виконується колективна науково-дослідна робота за темою «Розвиток соціально-трудових відносин в сучасній економіці України».

Поряд із проведенням досліджень за колективною тематикою, фахівці кафедри активно працюють над індивідуальними науково-дослідними темами.

Ними опубліковано монографії, в яких запропоновано нові методичні підходи щодо дослідження сучасних тенденцій розвитку соціально-трудової сфери, формування  й розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, використання мережевої моделі для координації діяльності малих підприємств; у низці наукових статей науково-педагогічних працівників  знайшли віддзеркалення результати плідної наукової праці колективу кафедри.

Фахівці кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, «круглих столах» національного та міжнародного рівнів, що проводяться за їх ініціативою як на природничо-економічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, так і в інших навчальних закладах України та за кордоном.

Колектив кафедри менеджменту тісно співпрацює з вищими начальними закладами України, зокрема:

  • договір про науково-практичне співробітництво із факультетом управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
  • договір про професійне співробітництво із Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України;
  • договір про науково-практичне співробітництво із кафедрою управління персоналом і економіки праці Житомирського державного технологічного університету;
  • договір про творчу співдружність із кафедрою управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету.