Лисак Володимир Юрійович

Лисак Володимир Юрійович  – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, доцент.

Народився 28 липня 1983 р. м. Дунаївці. В 2000 р. закінчив  Дунаївецьку ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 4.

В 2006 р. Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Облік і аудит».

В 2008 р. вступив в аспірантуру Національного університету харчових технологій.

В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04. економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). На тему: «Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості».

Після захисту дисертації працює в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на кафедрі економіки підприємства.

Викладає наступні дисципліни: державне регулювання економіки, економічне управління підприємством, стратегічне управління підприємством, управління потенціалом підприємства.

Перелік наукових праць

Монографії

  1. Лисак В.Ю. Education as a factor in the development of human capital. Sustainable Development: Social and Economic Changes. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; pp 436 P 295-300.
  2. Лисак В.Ю. Основні тенденції розвитку трудового потенціалу регіону. Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання : монографія / За ред. проф.. І.В. Ящишиної. – Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ – 2006, 2016. 344 с. С. 109-143.
  3. Лисак В.Ю. Шляхи підвищення управління персоналом підприємств. Економічні i соціально трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика : колективна монографія / за заг ред. д.е.н., проф. Драган О.І. 0 К.: Кафедра, 2017. – 272 с. С.108-128.
  4. Лисак В.Ю. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону. Соціально-трудова сфера Хмельниччини: стан, тенденції розвитку: колективна монографія   /  За ред. к.ек.н., доц. П.А. Стрельбіцького.  –  Кам’янець-Подільський:  ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. – 358 с. С.162-182.

Наукові статті у фахових і наукометричних виданнях

  1. Лисак В.Ю. Настоящее и будуще в использовании персонала предприяти. Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, №. 1 (15), 2016 Ştiinţe Economice С. 126-133
  2. Лисак В.Ю. Сутність заробітної плати та її значення в процесі економічного управління підприємством. [Електронний ресурс], Економіка та суспільство. 2016. № 4. – Режим доступу до журналу: www.economyandsociety.in.ua
  3. Лисак В.Ю. Основные тенденции развития человеческого капитала региона . Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, №. 2 (16), 2016 Ştiinţe Economice С. 184-194
  4. Лисак В.Ю. Проблеми зайнятості населення регіону. Економіка та суспільство. 2017. №8. Режим доступу до журналу: www.economyandsociety.in.ua
  5. Лисак В.Ю. Вплив демографічної ситуації на розвиток людського капіталу Хмельницької області. Інфраструктура ринку // Електронний науково-практичний журнал. Випуск № 4. 2017. С. 108-115
  6. Лисак В.Ю., Семендяк В.М. Розвиток людського капіталу: суть, проблеми та перспективи. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск № 21 лютий 2018 р. [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http:www.global-national.in.ua/issue-21-2018

e-mail: v_lisak@ukr.net