Наукова діяльність Олійник Н.Ю.

З 2012 року виконує науково-дослідну роботу відповідно до теми: «Формування професійних компетентностей студентів у процесі підготовки до викладання економіки у загальноосвітніх навчальних закладах». Згідно досліджуваної теми опубліковано статті в фахових, публікації у журналах, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах (Scopus, РИНЦ, Socrates-Impulse, Zentralblatt MATH, Index Copernicus) та в інших наукових виданнях, зокрема: «Мотиваційний компонент професійного вдосконалення вчителя економіки» (2012 р.), «Роль інноваційних технологій у підготовці майбутніх педагогів» (2013 р.), «Сприйняття та розуміння у конфліктних ситуаціях педагогічного спілкування» (2014 р.), «Ефективність ігрових форм навчання в системі сучасної вищої освіти» (2015 р.), «Застосування педагогічних технологій у формуванні творчої особистості студента економічних спеціальностей» (2015 р.), «Формування індивідуального іміджу майбутнього педагога» (2016 р.), «Стилі навчання в процесі викладання економічних дисциплін» (2017 р.). Олійник Н. Ю. опубліковано навчально-методичні посібники для студентів економічного факультету з проблем: управління навчально-виховним процесом учнів в оволодінні економічними знаннями, проходження педагогічної практики в загальноосвітніх навчальних закладах, методології наукових досліджень.

Доцент Олійник Н. Ю. брала участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях. Також була членом редколегії вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (економічні науки) та членом редакційної колегії збірника матеріалів науково-практичної конференції студентів і магістрантів економічного факультету «Проблеми і перспективи сталого розвитку України» (м. Кам’янець-Подільський).