Наукова робота зі студентами

Наукова робота зі студентами

На факультеті активно працює Студентське наукове товариство. Студенти та магістранти кафедри управління персоналом та економіки праці плідно займаються науковими дослідженнями у соціально-трудовій сфері.

Важливим напрямом наукової діяльності професорсько-викладацького персоналу кафедри є керівництво науково-дослідною роботою обдарованої студентської молоді.

За сприяння та ініціативи Студентського наукового товариства щорічно проводяться наукові конференції студентів та магістрантів, на яких презентуються результати їх наукових досліджень.

Творчі розробки студенти використовують при написанні наукових, курсових та дипломних робіт. Кращі студентські наукові роботи надсилаються на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Талановиті студенти щорічно  беруть участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці».

Студентські наукові статті висвітлюються у Збірнику наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та у Збірнику наукових праць студентів та магістрантів економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

НАУКОВІ ГУРТКИ І ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

  1. Розвиток людського капіталу України – 5 студентів

Керівник – к.е.н., доцент Лисак В.Ю.

  1. Сучасні інструменти менеджменту. – 9 студентів.

Керівник – к.е.н., асистент Рарок Л.А.

  1. Проблеми та перспективи розвитку сучасного ринку праці в регіоні – 8 студентів.

Керівник – к.е.н., старший викладач Рарок О.В.

  1. Удосконалення державного управління соціальним розвитком – 8 студентів.

Керівник – к.е.н., старший викладач Семендяк В.М.

  1. Банківська система України в умовах економічної кризи – 8 студентів.

Керівник – к.е.н., доцент Стрельбіцький П.А.

  1. Використання педагогічних технологій при вивчені економічних дисциплін – 9 студентів.

Керівник – к.п.н., доцент Олійник Н.Ю.

  1. Формування та використання трудового потенціалу України – 9 студентів.

Керівник – к.е.н., доцент Андрейцева І.А.