Олійник Надія Юріївна

Народилася 8 травня 1976 року в м. Кам’янець-Подільський. У 1993-1995 роках навчалась у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті на педагогічному факультеті, який закінчила з відзнакою. Також одержала вищу економічну освіту в Подільській державній аграрно-технічній академії, яку закінчила в 2000 році. Працювала вчителем економіки в загальноосвітній школі № 6 м. Кам’янця-Подільського. З 2003 року і по теперішній час працюю в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, обіймаю посаду доцента кафедри управління персоналом та економіки праці. Також у 2004 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет та одержала диплом магістра, здобула кваліфікацію викладача педагогіки та методики викладання. Протягом 2004-2008 рр. навчалась в аспірантурі Інституту педагогіки НАПН України та в 2010 році захистила кандидатську дисертацію. В 2013 році рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента.

Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Кандидат педагогічних наук (2010 р.)

Рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента (2012 р.)

 

Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, диплом спеціаліста (з відзнакою) зі спеціальності початкове навчання (1998 р.)

Подільська державна аграрно-технічна академія, зі спеціальності облік і аудит (2000 р.)

Кам’янець-Подільський державний університет, диплом магістра (з відзнакою) кваліфікація: викладач педагогіки та методики викладання (2004 р.)

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання

Тема дисертаційного дослідження: «Формування організаторських умінь учнів старших класів економічного профілю навчання»

Науковий керівник: Трубачева С. Е., к.п.н., старший науковий співробітник

Навчальний заклад: Інститут педагогіки НАПН України

 

Професійна діяльність

Навчальні дисципліни: «Методика викладання економіки», «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Комунікативні процеси у навчанні», «Професійна орієнтація», «Методологія наукових досліджень»

Науковий доробок складає 57 наукових праць (список додається)

Список навчально-методичних праць:

  1. Методика викладання економіки / Олійник Надія Юріївна, Каньоса Микола Іванович // Педагогічна практика: навч.-метод. посібник для студентів-практикантів напряму 0501 «Економіка і підприємництво» – Кам’янець-Подільський: «Медобори» (ПП Мошак М.І.), 2006. – 40 с.
  2. Економічна освіта у старшій школі: навч.-метод. посібник для студентів заочної форми навчання напряму 0501 «Економіка і підприємництво». – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет. – 2008. – 47с.
  3. Методика викладання економіки: навч.-метод. посібник для студентів економічного факультету напряму 0501 «Економіка і підприємництво» – Кам’янець-Подільський: Видавець Звелейко Д.Г., 2011. – 88 с.
  4. Педагогічна практика: навч.-метод. посібник для студентів економічного факультету напрямку 0501 «Економіка і підприємництво» – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Звелейко Д.Г., 2011. – 52 с.
  5. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навч.-метод. посібник для студентів економічного факультету напряму 0501 «Економіка і підприємництво» – Кам’янець-Подільський: Видавець Звелейко Д.Г., 2013. – 112 с.
  6. Методологія наукових досліджень: (навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету) – Кам’янець-Подільський: ФОС Сисин Я.І., 2015. – 112 с.

 

Керівництво гуртковою роботою з формування професійної компетентності студентів у процесі підготовки до викладання економіки з загальноосвітніх навчальних закладах.

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2019-2020 н.р.):

Вступ до спеціальності;

Комунікативний менеджмент;

Методика викладання економіки;

Побудова ділової кар’єри;

Соціальне партнерство.

Список наукових праць

п/п                Назва Характер               роботи Вихідні дані Співавтори
  1. Формування економічних понять у навчально-виховному процесі.    Друк. Збірник наукових праць викладачів та аспірантів Кам’янець-Подільського університету. Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 72–76.
2. Особливості економічного виховання школярів на уроках української мови.    Друк. Збірник наукових праць викладачів та аспірантів Кам’янець-Подільського університету. Кам’янець-Подільський,2003.–С. 18– 125. Каньоса П.С.

 

 

3. Формування особистості школяра у різновіковому колективі. Друк.(вак) Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного ун-ту імені Павла Тичини / Ред. кол.: Н.С. Побірченко (гол. ред.) та інші. – К.: Наук. світ, 2003. – С. 67–73. Тришневська Г.Б.
  4. До проблеми використання дидактичного матеріалу як засобу активізації економічної діяльності школярів. Друк. Збірник наукових праць викладачів та аспірантів Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Випуск 5. Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 132–138.
  5. Основи адаптації школярів до близького соціально-економічного середовища. Друк. Наукові праці КПДУ. Збірник за підсумками звітної науковоїконференції викладачів і аспірантів. – Випуск 3. –

В 3-х томах. – Кам.-Под.:

КПДУ інформаційно-видавничий відділ, 2004 – Т.1. – С. 132–134.

 6. Сучасні тенденції моделювання підручників з економіки. Друк. Наукові праці Кам.-Подільського державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. –  Випуск 4. – Т.3. – 2005. – С. 98-100.
7. Методика викладання економіки. Педагогічна практика. Друк. Навчально-методичний посібник для студентів-практикантів напрямку 0501 «Економіка і підприємництво»– Кам’янець-Подільський: «Медобори» (ПП Мошак М.І.), 2006. – 40с. Каньоса А.М.
8. Проблема формування в учнів уміння вчитися у дидактичній концепції С.Русової. Друк.(вак) Просвітницька діяльність Софії Русової / Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму, присвяченого 150-річчю від дня народження: Збірник наукових праць Кам.-Подільського держ. університету. Серія соціально-педагогічна. Випуск V. Том І / Відп. ред. Ю.М. Ковальчук. Упорядн. В.А. Гурський. – Кам. Подільський: Абетка-Нова, 2006. –       С. 111–117. Тришневська Г.Б.
9. Формування організаторських умінь в учнів старших класів економічного профілю навчання. Друк. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів за підсумками науково-дослідної діяльності. – Кам’янець-Подільський, – 2006р.
10. Дидактичні основи формування організованості школярів як складової активності пізнавальної діяльності. Друк.  Збірник наукових праць Кам.-Подільського держ. університету. Серія педагогічна. – Випуск ІX. – Кам.-Подільський: ПП Мошак М.І., 2006. – С.8– 10.
11. Дидактичні особливості формування організаторських умінь у старшокласників. Друк.  Наука і вища освіта: тези доповідей учасників ХV Міжнародної наукової конференції молодих науковців, м. Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р.: У 3 ч. / Гуманітарний ун-т «Запорізький інститут державного та муніципального управління». – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007. – Ч. 2. – С. 268–269.
12. Формування особистісних якостей старшокласників в умовах економічного профілю навчання. Друк. Збірник наукових праць викладачів, аспірантів і здобувачів за підсумками науково-дослідної діяльності. – Кам’янець-Подільського, – 2007р. – С. 14–15.
13. Шкільна економічна освіта як засіб формування умінь самореалізації особистості школяра. Друк. Збірник наукових праць викладачів економічного факультету. – Випуск 2. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – С. 36–38.
14. Педагогічні умови підготовки учнів старших класів економічного профілю навчання до організаторської діяльності. Друк. Україна в ХХІ столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: – 2008. – С.85–89.
15. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках економіки. Друк. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю КПНУ. – Випуск 7. 5-ти томах. – Кам.-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка, 2008. – Т. 5. – 174 с.  

 

 

16. Особливості формування організаторських умінь в учнів старших класів. Друк. Збірник анотованих результатів науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2007 рік. – Київ: «Педагогічна думка», 2008. – С. 14–15.
17. Економічна освіта у старшій школі. Друк. Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет. – 2008. – 47с.
18. Шляхи удосконалення змістового компонента процесу навчання у початковій ланці освіти. Друк.(вак) –                           Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна. – Випуск ХV. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2008. – С. 36–40. Тришневська Г.Б.
19. Компетентнісний підхід до формування в учнів економічних знань дієво -практичного характеру. Друк. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Економічні науки. – Випуск 1. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2008. – С. 36–40.
20. Спадщина В.О.Сухомлинського як концептуальна основа процесу соціалізації особистості школяра. Друк. Особистісно орієнтований потенціал педагогіки В.О.Сухомлинського: Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції (30 вересня – 1 жовтня) 2008 року / Упоряд. Е.І. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2008, – С. 235–239. Тришневська Г.Б.
21. Підготовка студентів до викладання економіки в школі на засадах компетентісного підходу. Друк. Соціально-економічний розвиток України в ХХІ столітті: проблеми, пріоритети і перспективи. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. За матеріалами 2 міжнародно-практичної конференції 23-24 квітня 2009 р. – Кам’янець-Подільський: видавець Звелейко Д.Г. 2009. – С. 84–88.
22. Роль самостійної роботи у підготовці студентів у викладання економіки у загальноосвітній школі. Друк. Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру: науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 309–312.
23. Особливості методичного забезпечення процесу викладання основ економіки у старших класах загальноосвітньої школи. Друк. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 8. У 5-ти томах. – Кам.-Подільський: Кам.-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 4. – С. 22–24.
24. Компетентнісний підхід в організації пізнавальної діяльності учнів старших класів економічного профілю навчання. Друк.(вак) Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 5(155). Частина І. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2009. – С. 301–305.
25. Особливості формування організаторських умінь в учнів старших класів, які відчувають труднощі в оволодінні економічними знаннями. Друк.(вак) Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Вип. ХІІ. соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 81–83. 
26. Роль спецкурсів у формуванні організаторських умінь в учнів старших класів економічного профілю навчання. Друк.(вак) Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск №. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2009. – С.282–287.
27. Особливості використання інтерактивних технологій на уроках економіки у загальноосвітній школі. Друк. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка: Економічні науки. – Випуск 2. – КПНУ імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2009. – С. 25–31.
28. Методичні аспекти використання ігрових моделей навчання при вивченні шкільного курсу економіки. Друк. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 9. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 2. – С. 147–148.
29. Роль методів навчання у формуванні мотивів пізнавальної діяльності старшокласників при вивченні економічних дисциплін. Друк. Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ ст.: Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки (за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції). – Кам.-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2010. – 592 с.
30. Формування творчих здібностей учнів як складова змісту економічної освіти. Друк. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам.-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск 2. – С. 202–203.
31. Технологічні підходи до проектування сучасного уроку економіки. Друк. Вісник КПНУ імені Огієнка: Економічні науки. – Випуск 3. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2010. – С. 86-90.
32. Методичні умови організації самостійної роботи студентів при вивченні економічних дисциплін. Друк.(вак) Збірник наукових праць «педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 7. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Звелейко Д.Г., 2011. – С. 89–92.
33. Реалізація компонентів навчальної діяльності старшокласників економічного профілю навчання. Друк. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 4. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – С. 37–41.
34. Методичні засади підручника шкільного курсу економіки. Друк. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський:  Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т. 1. – С. 153 –154.
35. Методика викладання економіки (навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету). Друк. Навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету напряму 0501 «Економіка і підприємництво» / Олійник Н.Ю. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2011. – 88 с.
36. Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя економіки загальноосвітньої школи. Друк.(вак) Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін..]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – Випуск 4. – Частина 2. – С. 185–190.
37. Педагогічна практика (навчально-методичний посібник) для студентів економічного факультету. Друк. Педагогічна практика (навчально-методичний посібник) для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія», 6.030501 «Економіка підприємства», 6.030501 «управління персоналом» / укладач Олійник Н.Ю. –  Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Звелейко Д.Г., 2011. – 52 с.
38. Пізнавальна діяльність учнів при вивченні шкільного курсу економіки у процесі самостійної роботи. Друк. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам.-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 3. – С. 162-163.
39. Активізація навчання на уроках економіки як чинник конкурентноспроможності освіти. Друк.(вак) Збірник наукових праць «педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 9. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С. 175–181.
40. Концептуальні основи економічного виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів. Друк. Вісник КПНУ імені Огієнка: Економічні науки. – Випуск 5. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2011. – С. 3-6.
41. Роль комунікативної етики у процесі підготовки майбутніх вчителів економіки. Друк.(вак)

 

Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 10. Полтава, 2012. – Серія «Педагогічні науки». – С. 216-210.
42. Використання засобів наочності при вивченні шкільного курсу економіки. Друк.(вак) Наукові записки. – Випуск 108 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КПДУ ім. В. Винниченка, 2012. – Частина 2. – С. 277–281.
43. Інтеграція економічних знань у базові шкільні дисципліни. Друк. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 11. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – 2012. – Т. 2. – С. 121-122.  
44. Мотиваційний компонент професійного вдосконалення вчителя економіки. Друк.  Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 6. –  Кам’янець-Подільський: Абетка, 2012. – С. 35–38.
45. Дидактичні підходи до застосування ділових ігор на уроках економіки Друк. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 7. –  Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2013. – С. 137–147.  
46. Роль інноваційних технологій у підготовці майбутніх педагогів. Друк. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 12. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – 2013. – Т. 2. – С. 186–191.  
47. Значення педагогічної культури у формуванні професійної майстерності вчителя економіки. Друк. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 8. –  Кам’янець-Подільський: Абетка, 2013. – С. 51–54.  
48. Психологія діяльності та навчальний менеджмент(навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету). Друк. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП          Зволейко Д.Г., 2011. –     112 с.
49. Формування економічних знань учнів на уроках з базових дисциплін. Друк.(вак)

 

Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – Вип. 15. – С. 186–191.  
50. Активізація творчих здібностей старшокласників при вивченні економіки. Друк. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 13. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – 2014. – Т. 1. – С. 80–81.  
51. Управління колективного обговорення ділових проблем. Друк. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 9. –  Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – С. 330–333.  
52. Сприйняття та розуміння у конфліктних ситуаціях педагогічного спілкування. Друк.(вак)

 

Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – Вип. 16. – С 83–89.
53. Ефективність ігрових форм навчання в системі сучасної вищої освіти. Друк.(вак) Наукові записки. – Випуск 78 – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КПДУ ім. В. Винниченка, 2015. – Частина 2. – С. 70-75.
54. Технологічність тестових завдань як засобу контролю. Друк. Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м. Кіровоград, 22-23 травня 2015 року. / Відповідальний редактор С. П. Величко – Кіровоград ПП «Ексклюзив-Систем», 20015. – С. 65-66.
55. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців до підприємницької діяльності. Друк. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 14. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – 2015. – Т. 1. – С. 83–85.
56. Ефективність застосування педагогічних технологій у формуванні творчої особистості студента економічних спеціальностей. Друк. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 10. –  Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – С. 313–318.
57. Методологія наукових досліджень (навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету). Друк. Кам’янець-Подільський: ФОС Сисин Я. І., 2015. – 112 с.  
58. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи Друк. Методичні рекомендації для студентів економічного факультету. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет. – 2015. – 21с. Андрейцева І.А.,Стрельбіць-кий П.А.
59. Сучасний підхід до соціально-трудових конфліктів. Друк.(вак) Науковий журнал «Молодий вчений»,  № 4 (31) / ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», – 2016. – С. 561-565.  
60. Формування індивідуального іміджу майбутнього педагога. Подано до друку Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2016. – (подано до друку)  
61. Теоретичні засади науково-дослідної діяльності студентів. Подано до друку Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 15. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – 2016. – (подано до друку)  
62. Комплексний державний екзамен з психолого-педагогічної підготовки. Друк. Методичні рекомендації для студентів економічного факультету. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет. – 2016. – 37 с.  
63. Управління соціально-трудовими конфліктами та їх вирішення Подано до друку Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 11. –  Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2016.