Семендяк Вадим Михайлович

Посада старший викладач кафедри управління персоналом та економіка праці

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Освіта

Подільська державна аграрно-технічна академія, економіст-менеджер

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність

Економіка та управління національним господарством

Тема

Організаційно-економічний механізм вексельних розрахунків в сільському господарстві України

Науковий керівник

Лупенко Юрій Олексійович

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України

Професійна діяльність

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2015-2016 н.р.)

Загально обов’язкове державне соціальне страхування,

Соціальна відповідальність,

Менеджмент продуктивності,

Управління соціальним розвитком,

Інвестування

 

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2019-2020 н.р.):

Рекрутинг персоналу;

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами;

Менеджмент продуктивності;

Соціальна відповідальність;

Управління соціальним розвитком;

Економічний аналіз;

Страхування.

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

з/п

Назва Вихідні дані Характер роботи Співавтори

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

1. “Управління соціальним розвитком” Навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування  укладач Семендяк В.М. – 97 с. Навчально-методичний посібник  
2 Організаційно-економічний механізм вексельних розрахунків в сільському господарстві України: теорія і практика Організаційно-економічний механізм вексельних розрахунків в сільському господарстві України: теорія і практика:монографія/ В.М.Семендяк. – Кам’янець-Подільський , 2017.-148 с. монографія  

НАУКОВІ СТАТТІ

1. Сучасний стан застосування вексельних розрахунків в сільському господарстві Національне господарство України: теорія та практика управління [зб. наук. праць] / Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. – С. 196–202 (0,39 друк. арк.). Стаття
2. Теоретичні засади механізму здійснення вексельних розрахунків Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 85–90 (0,55 друк. арк.).

 

Стаття
3. Развитие государственного регулирования вексельного обращения в аграрном секторе экономики Украины Аграрная экономика. – 2013. – №7. – С. 68–72 (включена до міжнародних наукометричних баз) (0,45 друк. арк.).

 

Стаття
4. Удосконалення організації вексельних розрахунків в аграрному секторі економіки Інноваційна економіка. – 2013. –
№ 7. – С. 267–272 (0,5 друк. арк.).
Стаття
5. Розвиток організаційно-економічного механізму вексельних розрахунків в сільському господарстві України [Електронний ресурс] Ефективна економіка. – 2014. – №5. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (0,45 друк. арк.). Стаття
6. Удосконалення вексельних відносин підприємств аграрного сектору з комерційними банками Наукова конференція  викладачів, докторантів  і аспірантів КПНУ ім. Івана Огієнка за підсумками НДР у 2015 році, яка відбулась 15-16 березня 2015 року – 2016 Стаття
7. Корпоративна соціальна відповідальність – необхідний чинник стабільного розвитку великих аграрних підприємств ІХ міжнародно-практичній конференції «Сучасний стан соціально-економічного розвитку України: проблеми, пріоритети та перспективи» яка відбулась 19-20 травня 2016 року. Стаття
8. Адаптація зарубіжного досвіду вексельних розрахунків до вітчизняних умов Східна Європа: економіка бізнес та управління. 2017 № 7. Режим доступу до ресурсу http //www.easterneurope-ebm.in.ua/7-2017-ukr  С.253-258.

Фахове видання

Стаття
9. Види та характеристика вексельних операцій Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск № 16 квітень 2017 р. [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: http:www.global-national.in.ua/issue-16-2017

Фахове видання

Стаття

ТЕЗИ

1. Пріоритетні напрямки розвитку соціальної відповідальності

великого аграрного бізнесу

 

матеріали x міжнародної науково-практичної конференції «проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ххі столітті»

ВІСНИК  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – 2017

Тези
2. Теоретичні засади ефективного управління соціальним розвитком Вісник  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  – 2017 Тези
3. Суть категорії фінансовий механізм Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 19-20 квітня 2017 р. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки i менеджменту, 2017. – 337 с. С. 83-85 Тези
4. Сучасні підходи до сутності та визначення векселя

 

Фінансові інструменти просторово-територіального розвитку // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції : Черкаський державний технологічний університет, 23-24 березня 2017 року. – Черкаси : ФОП «Чабаненко Ю.А.», 2017. – 186 с. С.55-60 Тези