Наукові видання

Праці кандидата економічних наук, доцента Лисака В. Ю.

 1. Державне регулювання економіки. Навчально-методичний посібник «Державне регулювання економіки» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.03504 «Економіка підприємства» – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. 132 с.
 2. Системи технологій в промисловості. Системи технологій в промисловості: навчально-методичний посібник для студенів денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / В.Ю. Лисак. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2016. 108 с.
 3. Організаційно-економічні засади оцінки та ефективного використання персоналу підприємств харчової промисловості. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. 188 с.
 4. Основні тенденції розвитку трудового потенціалу регіону. Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання : монографія / За ред. проф.. І.В. Ящишиної. – Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ – 2006, 2016. – 344 с. С. 109-143.
 5. Шляхи підвищення управління персоналом підприємств. Економічні i соціально трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика : колективна монографія / за заг ред. д.е.н., проф. Драган О.І. 0 К.: Кафедра, 2017. – 272 с. С.108-128.
 6. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону. Соціально-трудова сфера Хмельниччини: стан, тенденції розвитку:  колективна монографія   /  За ред. к.ек.н., доц. П.А. Стрельбіцького.  –  Кам’янець-Подільський:  ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. – 358 с. С.162-182.
 7. Методичні підходи щодо оцінки якісних характеристик людського капіталу та їх використання на підприємстві. Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання. Том 1. За ред. Проф. І.В. Ящишиної. Камянець-Подільський. МЕДОБОРИ 2006, 2018. 224 с. с.29-53.

Праці кандидата економічних наук, доцента Андрейцевої І.А.

 1. Інвестування. Навчально-методичний посібник з інвестування для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво»/ Андрейцева І.А., Стрельбіцький П.А. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2007. 56с. (3,25 д. а.)
 2. Інвестування. Навчально-методичний посібник з інвестування для студентів заочної форми навчання напряму 0305 «Економіка і підприємництво»/ Андрейцева І.А., Стрельбіцький П.А. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2007. 60с. (3,49 д. а.)
 3. Бухгалтерський облік. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво»/ Андрейцева І.А. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2007. 68с. (3,95 д. а.)
 4. Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з бухгалтерського обліку для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво»/ Андрейцева І.А. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2007. 56с. (3,26 д. а.)
 5. Андрейцева І.А. Технології управління персоналом: навч.-метод. посіб. для студ. економ. ф.-ту спец. 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці». Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. 164 с. (10,46друк. арк.)
 6. Андрейцева І.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посіб. для студ. економ. ф.-ту спец. 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. 232 с. (13,48 д. а.)
 7. Стрельбіцький П. А., Андрейцева І. А., Олійник Н. Ю. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи для студ. економічних спеціальностей/ Стрельбіцький П. А., Андрейцева І. А., Олійник Н. Ю. Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка. 2016. 21 с. (0,53 д. а.)
 8. Стрельбіцький П. А., Андрейцева І. А. Комплексний державний екзамен за фахом: метод. вказ. для студ. зі спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіки праці»/ Стрельбіцький П. А., Андрейцева І. А. Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка. 2016. 30 с. (1,1 д. а.)
 9. 9. Андрейцева І.А. Соціально-трудова сфера Хмельниччини: стан, тенденції розвитку: кол. монографія / за ред. к.е.н., доц.. П.А. Стрельбіцького. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. 358с. (3.1,3.2,.3.3 − 4,3 д.а.)
 10. Андрейцева І.А. Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання: кол. монографія. Т. 1./ за ред.. проф.. І.В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2018. 224с. (1,1 д. а.)
 11. Андрейцева І.А. Аудит персоналу: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2018. 170с. (9,88 д.а.)
 12. Андрейцева І.А. Облік і аналіз персоналу: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2018. 110с. (6,39 д.а.)
 13. Андрейцева І.А. Кадрова політика: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2020. 175с. (9,48 д.а.)

Праці кандидата педагогічних наук, доцента Олійник Н. Ю.

 1. Каньоса Микола Іванович, Олійник Надія Юріївна. Методика викладання економіки. Педагогічна практика: навч.-метод. посібник для студентів-практикантів напряму 0501 «Економіка і підприємництво». Кам’янець-Подільський: «Медобори» (ПП Мошак М.І.), 2006. 40 с.
 2. Економічна освіта у старшій школі: навч.-метод. посібник для студентів заочної форми навчання напряму 0501 «Економіка і підприємництво». Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет. 2008. 47с.
 3. Методика викладання економіки: навч.-метод. посібник для студентів економічного факультету напряму 0501 «Економіка і підприємництво» Кам’янець-Подільський: Видавець Звелейко Д.Г., 2011. 88 с. (URI : http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4393)
 4. Педагогічна практика: навч.-метод. посібник для студентів економічного факультету напрямку 0501 «Економіка і підприємництво». Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Звелейко Д.Г., 2011. 52 с. (URI : http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4394)
 5. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навч.-метод. посібник для студентів економічного факультету напряму 0501 «Економіка і підприємництво». Кам’янець-Подільський: Видавець Звелейко Д.Г., 2013. 112 с. (URI : http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4396)
 6. Методологія наукових досліджень: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету. Кам’янець-Подільський: ФОС Сисин Я.І., 2015. 112 с. (URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1962)
 7. Комплексний державний екзамен з психолого-педагогічної підготовки. Методичні рекомендації для студентів економічних спеціальностей. Кам’янець-Подільський: КПНУ імені Івана Огієнка. 2016. 37 с.
 8. Комунікативні процеси у навчанні: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин І. Я., 2017. 92 с. (URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1282)
 9. Соціально-трудова сфера Хмельниччини: стан, тенденції розвитку: кол. монографія / за ред. к.е.н., доц.. П. А. Стрельбіцького. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. 358 с. (5.1, 5.2 − 3,5 д.а.)
 10. Комплексний державний екзамен з психолого-педагогічної підготовки: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2018. 250 с. (URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1961)
 11. Педагогічна практика: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 073 Менеджмент. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2019. 56 с. (URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4395)
 12. Комунікативний менеджмент: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 Менеджмент. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 114 с. (URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3622)

Праці кандидата економічних наук, старшого викладача Семендяка В. М.

 1. Організаційно-економічний механізм вексельних розрахунків в сільському господарстві України: теорія і практика. Монографія / В.М. Семендяк. Кам’янець-Подільський, 2017. 148 с.
 2. Соціально-трудова сфера Хмельниччина: стан, тенденції розвитку: колективна монографія / за ред. к.ек.н., доц. П.А. Стрельбіцького. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2017. 358 c.
 3. Управління соціальним розвитком. Управління соціальним розвитком: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2017. 97 с.