Обговорення ОПП «Управління персоналом та економіка праці»

28 грудня 2021 року відбулось обговорення результатів моніторингу освітньо-професійної програми спеціальності 073 Менеджмент. До обговорення було запрошено стейкхолдера – начальника відділу активної підтримки безробітних міського центру зайнятості В.В. Віннічука.

При обговоренні ОПП «Управління персоналом та економіка праці» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент та врахуванні викликів сьогодення, що вимагає ефективності керівництва та зусиль всього персоналу, було рекомендовано розробити теми освітньої компоненти «Цифрова грамотність», що забезпечує набуття компетентностей ЗК 06 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) та СК 04 Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації, які сприятимуть покращенню цифрової грамотності держслужбовців.

В цілому освітньо-професійні програми спеціальності 073 Менеджмент отримали схвальну оцінку роботодавця. Висловлені побажання і рекомендації будуть враховані при оновленні ОПП, а також внесенні змін до навчальних планів підготовки фахівців за відповідними освітніми програмами.